Δυνατότητες Εμπορικών εφαρμογών

Ειδικές συμφωνίες

Επιλεκτική εκτέλεση παραγγελιών

Παρακολούθηση

Ασφάλεια

Διαχείριση Barcode

Πρόταση παραγγελίας

Διαχείριση πωλητών

Εκκρεμείς παραγγελίες

Κινηθέντα είδη πελατών

Mobility

Ευκολία

Κέρδος ανά είδος

Παραμετρικά πεδία

Κοστολόγηση αγορών

Καταγραφή ενεργειών

Σετ ειδών

Πληροφορία

Πληροφορία

Ημερολόγιο

Επίπεδα πρόσβασης

Μη κινηθέντα είδη