Home
is retail2

PRISMA Win Retail

Διευκολύνει τις καθημερινές λειτουργίες με την ταχύτητα και την ακρίβεια που προσφέρει, ενώ δίνει στον επαγγελματία τον απόλυτο έλεγχο αποθήκης και προσωπικού αυξάνοντας έτσι σταδιακά τα κέρδη!
Περισσότερα...
is estiasi2

PRISMA Win Εστίαση

Σε ένα χώρο που σημαντικό ρόλο παίζει όχι μόνο η σωστή εξυπηρέτηση του Πελάτη, αλλά και η άμεση κάλυψη των αναγκών και των επιθυμιών του σε συνδυασμό με άριστης ποιότητας υπηρεσίες, η εφαρμογή PRISMA Win® Εστίαση δίνει τη λύση!
Περισσότερα...
man with smartphone and tablet copy

PRISMA Win Live

Παραγγελίες, Εισπράξεις, Απογραφές και Τιμολογήσεις συνεχίζουν να εκτελούνται από το smartphone ή το tablet σας, χωρίς να περιορίζονται μόνο εντός επιχείρησης!
Περισσότερα...

 

 

Ακόμα περισσότερη ελευθερία κινήσεων σας προσφέρει η Megasoft με τη νέα οικογένεια εφαρμογών PRISMA Win Live!

 

Όλη η πληροφόρηση που χρειάζονται τα στελέχη σας που βρίσκονται εκτός επιχείρησης στην επαφή τους με τον πελάτη είναι, πλέον, στη διάθεσή τους μέσα από το Tablet ή το smartphone τους. Παράλληλα, τους επιτρέπει να έχουν πρόσβαση στις λειτουργίες της εμπορικής τους διαχείρισης, ώστε να μπορούν να βάλουν παραγγελίες, να κάνουν εισπράξεις, να εκτελέσουν απογραφές και να τιμολογήσουν χωρίς κανένα περιορισμό στο χώρο ή στο χρόνο και με άμεση πρόσβαση στα δεδομένα της εφαρμογής τους PRISMA Win.

Η νέα οικογένεια εφαρμογών που αποτελείται από 3 αυτόνομες εφαρμογές, PRISMA Win Live Viewer, PRISMA Win Live Παραγγελίες – Εισπράξεις – Απογραφές, PRISMA Win Live Φορητή Τιμολόγηση εγκαθίσταται σε tablet ή σε smartphone, είναι πολυγλωσσική, ενώ συνεχίζει να λειτουργεί και εκτός δικτύου!

 Περισσότερα...

Prisma Win Live

Ξεκινά η δράση digi-retail, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού, που θα προσφέρει την ευκαιρία σε περισσότερες από 200.000 ελληνικές επιχειρήσεις να ενισχυθούν ψηφιακά! Η ηλεκτρονική υποβολή επενδυτικών σχεδίων στη δράση digi-retail, θα διαρκέσει από την 14η Ιανουαρίου 2011 έως την 15η Φεβρουαρίου 2011.

Στόχος της Δράσης είναι να επιχορηγήσει επιχειρήσεις λιανικού εμπορίου για την υλοποίηση επενδύσεων σε νέες τεχνολογίες. Μέσω των ψηφιακών επενδύσεων επιδιώκεται η μείωση του κόστους λειτουργίας, ο αυτοματοποίηση διαδικασιών διαχείρισης αποθήκης, πωλήσεων και αγορών, η αποτελεσματικότερη προβολή τους σε νέα κοινά, καθώς και η δημιουργία συνθηκών εξωστρεφούς ανάπτυξης και βελτίωσης της ανταγωνιστικής τους θέσης. Η δράση συμβάλλει στην αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της οικονομικής ύφεσης καθώς και των αλλαγών συμπεριφοράς των καταναλωτικών συνηθειών εξαιτίας αυτής.
Επενδυτικές προτάσεις μπορούν να υποβάλλουν επιχειρήσεις λιανικής που δραστηριοποιούνται κατά κύριο λόγο στο λιανικό εμπόριο και ασκούν οικονομική δραστηριότητα νόμιμα στην Ελληνική Επικράτεια. Η δράση επιτρέπει τη συμμετοχή επιχειρήσεων λιανικής, ανεξαρτήτως μεγέθους ή αριθμού απασχολουμένων (από πολύ μικρές, χωρίς εργαζόμενους, μέχρι και πολύ μεγάλες επιχειρήσεις).
Επιλέξιμη προς χρηματοδότηση θεωρείται μία επιχείρηση για την οποία συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις: Ο υφιστάμενος κλάδος δραστηριότητας ανήκει στο λιανικό εμπόριο (εξαιρούνται μερικές κατηγορίες υπαίθριων αγορών). Διαθέτει μια τουλάχιστον πλήρη δωδεκάμηνη κλεισμένη διαχειριστική χρήση.Ο κλάδος της επιχείρησης δεν εμπίπτει σε καμία από τις εξαιρούμενες δραστηριότητες της δράσης. Κατά την τελευταία τριετία δεν έχει λάβει επιχορηγήσεις από Προγράμματα και Δράσεις Κρατικών Ενισχύσεων που εμπίπτουν στον κανόνα De Minimis, τα οποία αθροιστικά μαζί με την αιτούσα επιχορήγηση υπερβαίνουν τα 200,000€. Λειτουργεί νόμιμα, διατηρώντας σε ισχύ όλες τις προβλεπόμενες από το νόμο άδειες λειτουργίας.
Επιχείρηση που συμμετέχει στη δράση, μπορεί να υποβάλει επενδυτική πρόταση με τις ακόλουθες υποχρεωτικά Ενέργειες:

Ε(1): Αναδιοργάνωση και εξοικονόμηση πόρων με αξιοποίηση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Ε(2): Εξωστρέφεια - προώθηση - διεύρυνση κύκλοι εργασιών με χρήση προηγμένων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών. Οι Ενέργειες καθώς και οι τυχόν επιμέρους περιορισμοί εξειδικεύονται στους οδηγούς της δράσης.

Οι Κατηγορίες Δαπανών (Κ.Δ.) που είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση στο πλαίσιο της δράσης είναι οι ακόλουθες:

1. Δαπάνες Προμήθειας Τεχνολογικού Εξοπλισμού

2. Δαπάνες Προμήθειας Λογισμικού

3. Δαπάνες Υπηρεσιών Υλοποίησης, προπληρωμένων και/ ή συνδρομητικών υπηρεσιών τεχνολογικού περιεχομένου και ψηφιακών υπηρεσιών ενημέρωσης-προβολής»

Ο μέγιστος επιχορηγούμενος προϋπολογισμός ανά υποβαλλόμενη πρόταση ανέρχεται σε €500.000, και ο ελάχιστος προϋπολογισμός σε €10.000 (€5.000 για τις επιχειρήσεις χωρίς απασχολούμενο προσωπικό). Το όριο προϋπολογισμού των επενδυτικών σχεδίων μεταβάλλεται αναλόγως του μεγέθους της επιχείρησης.Το ποσοστό επιχορήγησης ανά εγκεκριμένο έργο ξεκινά από 40% του επιλέξιμου προϋπολογισμού της επένδυσης (για τις πολύ μεγάλες επιχειρήσεις) και φθάνει έως το 60% (για τις πολύ μικρές). Το ύψος της ενισχυόμενης επένδυσης καθορίζεται με βάση την κατάταξη κάθε επιχείρησης σε προκαθορισμένες κατηγορίες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός (Δημοσία Δαπάνη) που θα διατεθεί μέσω της παρούσας Δράσης για την ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση ψηφιακών επενδύσεων στο λιανεμπόριο ανέρχεται σε €100.000.000 ποσό που αντιστοιχεί σε υλοποίηση εγκεκριμένων έργων συνολικού ύψους €200,000.000. Το υπόλοιπο 50% (€100.000.000) θα καλυφθεί με Ιδιωτική Συμμετοχή.
Οι επιχειρήσεις λιανικής που επιθυμούν την επιχορήγηση του επενδυτικού τους σχεδίου σε νέες τεχνολογίες υποβάλλουν ηλεκτρονικά την πρόταση τους στο διαδικτυακό τόπο της Δράσης και κατατάσσονται βάση αυτόματης αξιολόγησης, με αντικειμενικά και εκ τω προτέρων γνωστά κριτήρια.Μόνο προτάσεις που πληρούν όλους τους όρους και τι προϋποθέσεις της Δράσης μπορούν να υποβληθούν. Εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς η ηλεκτρονική υποβολή, οι επενδυτές προσκομίζουν πλήρη φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου να ελεγχθεί πληρότητα και η ορθότητα των στοιχείων που έχουν καταχωρισθεί.
Η επιλογή των επιχειρήσεων που θα χρηματοδοτηθούν γίνεται βάσει σειράς κατάταξης, που προκύπτει από την αυτόματη αξιολόγηση και μέχρι εξαντλήσεως του ανά Περιφέρεια διαθέσιμου προϋπολογισμού της Δράσης. Η ενίσχυση καταβάλλεται στον επενδυτή σε δύο στάδια: α) με προκαταβολή ύψους 30% της συνολικής επιχορήγησης και β) το υπόλοιπο 70% της επιχορήγησης μετά την ολοκλήρωση της επένδυσης και την πιστοποίηση της από την «Ψηφιακές Ενισχύσεις Α.Ε.»

 

Για περισσότερες Πληροφορίες επισκεφτείτε:

www.digitalaid.gr

www.infosoc.gr

www.mindev.gov.gr

 

Εκμεταλλευτείτε τις νέες δράσεις με τις εφαρμογές που σας προσφέρει η Megasoft, που σε συνδυασμό με τις επιπλέον διαχειρίσεις (Module) καλύπτουν απόλυτα τις λιανικές πωλήσεις και ανταποκρίνονται πλήρως στους στόχους της δράσης. Όποια κι αν είναι η επιχείρησή σας οι εφαρμογές της Megasoft για την εντατική λιανική θα την απογειώσουν!

 

lianiki

Τα νέα μας

 

Περισσότερα...

Η Megasoft συμμετέχει και φέτος στην έκθεση FOOD EXPO που θα πραγματοποιηθεί από 14 έως 16 Μαρτίου 2015, στο εκθεσιακό κέντρο METROPOLITAN EXPO για να παρουσιάσει στους επαγγελματίες εμπορικών και παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου Τροφίμων και Ποτών τις εφαρμογές PRISMA Win! 

Σας ενδιαφέρει

partnership

H Megasoft με στόχο, πάντα, την αναβάθμιση των εφαρμογών της PRISMA Win με καινοτόμες δυνατότητες, εξασφάλισε μία νέα συνεργασία που θα προσδώσει προστιθέμενη αξία στις εφαρμογές της και θα εγκαινιάσει ένα νέο τρόπο άμεσης και χρήσιμης ενημέρωσης για τους πελάτες της!

Περισσότερα...

 

Μάθατε ότι...

geoponoi3Δημιουργήσαμε το νέο module PRISMA Win για τη Διαχείριση Φυτοπροστατευτικών Προϊόντων το οποίο ανήκει στα module της εμπορικής διαχείρισης και αποτελεί εξειδικευμένη διαχείριση για κάθε σύγχρονο γεωπόνο, απόλυτα σύμφωνη με τις διατάξεις του νόμου 4036/2012 σχετικά με την ηλεκτρονική καταγραφή της λιανικής πώλησης φυτοπροστατευτικών προϊόντων

Περισσότερα...

Προσφορά

va 4Είστε λογιστής ή έχετε λογιστικό γραφείο;

Αποκτήστε τώρα τις εφαρμογές PRISMA Win® μόνο με το κόστος του ετήσιου συμβολαίου συντήρησης!

Περισσότερα...

Τελευταία Αναβάθμιση

va 5Είστε πελάτης μας;

Κατεβάστε τώρα την τελευταία αναβάθμιση και ανακαλύψτε όλες τις νέες δυνατότητες που έχουν προστεθεί στις εφαρμογές σας!

Περισσότερα...

Επιβραβεύστε τους πελάτες σας με το PRISMA Win Loyalty Card

LOYALTYCARD

Μία έξυπνη και ευέλικτη διαχείριση προσφέρει η Megasoft στους πελάτες της που θέλουν να διαχειρίζονται προωθητικές ενέργειες επιβράβευσης των πελατών τους μέσω συλλογής πόντων.

 

Η συλλογή των πόντων μπορεί να γίνει π.χ. από τα είδη της αποθήκης που επιλέγει ο πελάτης ή από τη συνολική αξία κάθε αγοράς που πραγματοποιεί, ενώ ένας τρόπος με τον οποίο θα μπορούσε να γίνει η εξαργύρωση είναι με έκπτωση στο σύνολο της αξίας του παραστατικού. Η κάθε επιχείρηση μπορεί να χρησιμοποιήσει τη διαχείριση συλλογής και εξαργύρωσης πόντων συνδυάζοντας όλους τους τρόπους που προσφέρει ή χρησιμοποιώντας τον καθένα ξεχωριστά, ανάλογα με τις ανάγκες της. Επιπλέον, η διαχείριση προσφέρει τη δυνατότητα επιλογής των πελατών που συμμετέχουν στη διαχείριση πόντων.

message

Αθήνα:
Λ. Κηφισού 174, 122 42, Αιγάλεω
Τ: 210 3416900
F: 210 3450548
Θεσσαλονίκη:
Νυμφαίου 87, 562 24, Εύοσμος
Τ: 2310 765645
F: 2310 765663

Επικοινωνήστε μαζί μας μέσω E-mail:

Γενικές Πληροφορίες: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Πωλήσεις: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.