Δυνατότητες Εμπορικών εφαρμογών

Παραστατικά εκτός Ημερών Πίστωσης

Ομαδική εκτέλεση παραγγελιών

Διαχείριση Ετικετών Barcode

Κέντρα κόστους

Συμψηφιστικές κινήσεις

Ρυθμίσεις & φίλτρα εκτυπώσεων

Πληροφορία - PRISMA Win Live

Έλεγχος & ακρίβεια

Ειδικές συμφωνίες

Επιλεκτική εκτέλεση παραγγελιών

Παρακολούθηση

Ασφάλεια

Διαχείριση Barcode

Πρόταση παραγγελίας

Διαχείριση πωλητών

Αναζήτηση ειδών

Υπενθύμιση πληρωμών

Περιγραφές Ειδών

Διαχείριση Παρτίδων

Κινήσεις Εισροών- Εκροών

Προγραμματισμός - Πρότυπες παραγγελίες

Ενημέρωση Κωδικών Συσχέτισης Πελατών

Εκκρεμείς παραγγελίες

Κινηθέντα είδη πελατών

Mobility

Ευκολία

Κέρδος ανά είδος

Παραμετρικά πεδία

Κοστολόγηση αγορών

Προβολή πλαφόν πελάτη

Ομαδική εκτέλεση παραγγελιών

Οργάνωση - Live

Ευκολία / Alt + A

Εκτυπώσεις πελατών

Πληροφορία - Είσοδοι Πελατών

Συμψηφιστικές Κινήσεις

Καταγραφή ενεργειών

Σετ ειδών

Πληροφορία

Πληροφορία

Ημερολόγιο

Επίπεδα πρόσβασης

Μη κινηθέντα είδη